Disclaimer

Deze website (uitgezonderd de websites waarnaar verwezen wordt met links) wordt beheerd door BEL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue du Panier Vert 70 - 1400 NIJVEL, België, met ondernemingsnummer BE 0406.085.946. De presentatie en inhoud van deze website zijn beschermd door de geldende wetten over de intellectuele eigendom; de onderneming BEL BELGIUM is als enige eigenaar van deze intellectuele eigendom.

De site wordt gehost door de maatschappij: FROMAGERIES BEL SA.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE "BELFOODSERVICE.BE"

Kwaliteit van de informatie

BEL BELGIUM werkt zeer zorgvuldig en doet het uiterste om kwalitatieve informatie te verspreiden op de website "www.belfoodservice.be".

BEL BELGIUM kan echter niet op absolute wijze de correctheid en volledigheid van deze informatie garanderen. Zo kan BEL BELGIUM, gehouden aan een inspanningsverplichting, niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van verkeerd gebruikte en/of incorrecte of onvolledige informatie.

Toegang tot de website "www.belfoodservice.be"

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot zijn website of die van zijn partners, of integendeel door hun onbereikbaarheid.

Verdeling van post/e-mail

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte verdeling van een brief/e-mail, noch voor de verzending of niet-verzending naar een verkeerd e-mailadres.

Links naar andere websites

De website "www.belfoodservice.be" geeft toegang tot externe websites van partners, via hypertextlinks of de integratie van inhoud van partners in de website "www.belfoodservice.be".

Hoewel de keuze van de links naar de externe websites zeer zorgvuldig gebeurt, kan BEL BELGIUM niet verantwoordelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van deze externe websites. Het kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of eender welk ander materiaal op deze externe websites of die beschikbaar zijn op of vanaf deze externe websites.

BEL BELGIUM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen of eventuele nalatigheden van zijn partners.

Intellectuele eigendom

De informatie op de website "www.belfoodservice.be" mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt.

Elk gebruik voor commerciële doeleinden of voor eender welk ander doel is ten strengste verboden.

Bovendien zijn de elementen op onze website beschermd door de wetten over de intellectuele eigendom, de internationale verdragen en akkoorden over de bepalingen in verband met auteursrechten. Elke wijziging, weergave of volledige of gedeeltelijke reproductie voor gebruik dat niet tot privédoeleinden strekt, is formeel verboden. Dit verbod geldt ongeacht de reproductie-, weergave- en/of wijzigingswijze, en ongeacht de duur.
In het algemeen kan BEL BELGIUM niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het verboden gebruik van de informatie of eender welk ander element op de website "www.belfoodservice.be".

TOEPASSELIJK RECHT

Deze website valt onder het Belgische recht.

VARIA

De maatschappij BEL BELGIUM verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om de gebruikers op elk moment toegang te verlenen tot de website en om al het mogelijke te doen om eender welk probleem met de beschikbaarheid zo snel mogelijk op te lossen.

De maatschappij BEL BELGIUM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.