Groupe Bel
Menu
Welkom > Vertrouwelijkheid

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levensfeer

1. Verbintenis van de Groep Bel voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer

Om optimaal aan de verwachtingen van al onze klanten of professionals uit de horecasector te beantwoorden en een nauwe band met hen op te bouwen, kan de Groep op verschillende manieren persoonlijke gegevens verzamelen. U moet er zeker van kunnen zijn dat de vertrouwelijkheid van de informatie die u met ons en onze merken uitwisselt, gegarandeerd is.

Onze Groep verbindt zich jegens u om het respect voor de persoonlijke levenssfeer niet te schenden en de inzameling en bewaring van uw persoonlijke gegevens in alle transparantie en veiligheid gebeurt.

In het kader van onze verbintenis om aan uw verwachtingen te voldoen, hebben we een beleid ontwikkeld voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en professionals uit de horecasector. Dat Beleid beschrijft alle voorwaarden waaronder BEL uw persoonsgegevens gebruikt.

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is de maatschappij FROMAGERIES BEL SA.

2. Toestemming

Met "persoonsgegevens" bedoelen we alle verzamelde informatie met betrekking tot onze klanten / professionals uit de horecasector, natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door ons kunnen worden geïdentificeerd.

We raden u aan om dit Beleid over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aandachtig te lezen voordat u ons uw persoonsgegevens doorgeeft.

BEL kan uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Indien de geldende wetten in bepaalde landen dit vereisen, kan vooraf uw toestemming worden gevraagd voor de verzameling van deze gegevens of voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

3. Bescherming van de persoonsgegeven: de principes

Rechtmatigheid

De gegevens zullen uitsluitend voor welbepaalde, nauwkeurig omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld . De verwerking zal geen betrekking hebben op gevoelige gegevens (raciale of etnische herkomst, politieke opvattingen, de levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, het seksuele leven, overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen).

Relevantie en Juistheid:

Wij zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, en dat ze  correct, volledig en, indien nodig, bijgewerkt zijn ;

Transparantie:

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, houden we op de hoogte van alle informatie over de verzameling en de verwerking van de gegevens die u betreffen, met name over het doeleinde van de verzameling.

Bewaring:

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt noodzakelijk is ;

Toestemming:

U moet uw toestemming geven vooraleer er persoonsgegevens worden verzameld.

Inzage, wijziging en bezwaar

U beschikt op ieder moment over de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Gelieve artikel 12 van het Beleid te raadplegen om deze rechten uit te oefenen.

Vertrouwelijkheid en Veiligheid:

De vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens garanderen via het treffen van passende technische maatregelen.

4. Toepassingsgebied

Dit Beleid is van toepassing op:

5. Ingezamelde persoonsgegevens

Wij kunnen u informatie over uzelf en/of uw activiteit vragen, waaronder:

6. Moment van de inzameling

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten worden verzameld:

7. Doeleinden van de inzameling

8. Delen van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan interne en externe ontvangers:

9. Veiligheid

BEL heeft gepaste technische maatregelen getroffen om de toevallige vernietiging of wijziging, het toevallige verlies of de ongeoorloofde verspreiding van of toegang tot uw  persoonsgegevens  tegen te gaan.

10. Cookies

BEL informeert u dat het tijdelijke "cookies" kan gebruiken die geldig blijven zolang u de Site raadpleegt.
Deze"cookies" zijn gegevens die worden opgeslagen in het RAM-geheugen van uw computer. Ze stellen ons niet in staat om u te identificeren, maar registreren informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op de Site (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip waarop u ze bezocht, enz.) die we kunnen lezen bij uw volgende bezoeken.
De gegevens die door middel van "cookies" worden verzameld, zijn bedoeld om u te identificeren wanneer u wilt inloggen op uw persoonlijke ruimte en om uw verbinding met de Site te onthouden.
Ze worden niet opgeslagen wanneer u uw internetbrowser afsluit.
Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van "cookies" op uw computer door uw browser als volgt te configureren:

Maakt u gebruik van andere browserversies, gelieve dan de helpbestanden of de gebruiksaanwijzing te raadplegen.

11. Bewaring van de gegevens door Bel

In overeenstemming met de geldende wetten worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt noodzakelijk is;

12. Toegang en wijziging

U kunt op elk moment vragen om toegang te krijgen tot uw door BEL verzamelde persoonsgegevens en vragen om ze te wijzigen door contact op te nemen met het nummer 0 810 100 300.

Indien uw persoonsgegevens niet correct, volledig of actueel zijn kunt u ons via bovenstaande contactgegevens de aanpassingen doorgeven.

U kunt uw recht van verzet eveneens uitoefenen door contact met ons op te nemen via bovenstaand nummer.

Alle vragen zullen zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

13. Verzameling van persoonsgegevens van derden

Op sommige van onze websites beschikt u soms over de mogelijkheid om het adres van een webpagina van de Groep naar derden te versturen. In dit verband zullen we uw e-mailadres verzamelen, en dat van derden die u van dit aanbod wil laten genieten.
Alle e-mailadressen die we daartoe verzamelen, zullen enkel gebruikt worden om aan uw verzoek te voldoen en zullen niet bewaard worden.

14. Update

Dit Beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. We raden u dan ook aan om het regelmatig te raadplegen.

Les cookies assurent le bon fonctionnement de notre site.
En utilisant ce dernier, vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus Ok